Kosti
Část lidské lební kalvy, která patřila dospělému jedinci 4. až 5. decenia věku. Pohlaví jedince nelze stanovit.

Kosti

Relikviář sv. Maura obsahuje velmi různorodý kosterní materiál, ve kterém převažují fragmenty nad zachovalými celými kostmi. Různorodost je patrně způsobena tím, že převážná většina kostí byla o několik staletí později pravděpodobně nabírána ze společného hrobu – sv. Maur byl popraven spolu s několika desítkami dalších mučedníků, které předtím obrátil na víru. V řadě případů je kosterní materiál natolik degradovaný a zlomkovitý, že nedovoluje jednoznačné výsledky analýz.

Kosterní pozůstatky 

Kosterní pozůstatky byly podrobeny antropologické a sérologické analýze v laboratořích Kriminalistického ústavu Praha a následně zkoumány metodou DNA docentem RNDr. Mazurou v laboratořích katedry antropologie a genetiky člověka na přírodovědecké fakultě UK v Praze za pomoci RNDr. Dobisíkové z antropologického oddělení NM v Praze.

Pravá kost holenní
Pravá kost holenní
Pohledy

Galerie