MCK patří mezi národní specializovaná pracoviště zřízená Ministerstvem kultury ČR za účelem rozvoje a zkvalitňování péče o movité kulturní dědictví se zřetelem na sbírkové předměty muzeí a galerií. Poskytuje metodický servis a poradenství pro oblast konzervování-restaurování, řeší výzkumné úkoly, vzdělávání a školení pracovníků z praxe i studentů. V oblasti vědy a výzkumu se zaměřuje na materiálové analýzy (optická mikroskopie, mobilní XRF spektrometrie a další instrumentální analýzy a příprava vzorků na stratigrafii a metalografii), vývoj a inovaci postupů ošetření artefaktů či preventivní konzervaci (měření a regulace klimatických parametrů a vnitřních polutantů včetně možnosti zapůjčení měřicích přístrojů a konzultace při přípravách výstavních a depozitárních projektů).

Konzervátorsko-restaurátorská praxe je směřována na archeologické a historické předměty z kovů a jejich slitin, komplexní ošetření technických památek, v menší míře i na předměty z textilu, dřeva či plastů. Kovolitecké pracoviště zhotovuje umělecké a dekorativní odlitky, kopie a chybějící díly pro restaurované artefakty. Při krizových situacích a mimořádných událostech MCK poskytuje konzultace k ošetření sbírek, jejich desinfekci a uskladnění mokrých knihovních nebo archivních fondů v mrazicím boxu. Metodická a vzdělávací podpora profesního rozvoje je též organizována formou pořádání kurzů, konferencí, seminářů a workshopů či stáží, on-line zpřístupňováním materiálů prostřednictvím webového portálu MCK a vydáváním odborné literatury. 

Kromě odborného časopisu Fórum pro konzervátory-restaurátory MCK vydává tematicky zaměřené monografie, v souvislosti s probíhající dokumentací a výzkumem uměleckořemeslných technik a artefaktů z kovů a jejich slitin to jsou například publikace Smalt/email. Uměleckořemeslná technika i moderní povrchová úprava kovůČeský granát. Historie, identifikace a zpracování v kontextu muzejních sbírek či Až na kov! Záchrana sbírek poškozených požárem hradu Krásna Hôrka.

 

 

Odkazy

Webový portál MCK –https://mck.technicalmuseum.cz/

Publikační činnosti MCK – https://mck.technicalmuseum.cz/poskytovane-sluzby/publikace-mck/

Projekty MCK související s výzkumem a ochranou uměleckořemeslných technik: – https://mck.technicalmuseum.cz/smalt/ nebo https://mck.technicalmuseum.cz/vyzkum-a-vyvoj/

Uměleckořemeslné techniky zlatnictví – https://mck.technicalmuseum.cz/aktualne-resene-projekty/umeleckoremeslne-techniky-zlatnictvi-identifikace-ochrana-a-zpristupneni/

Připravované webové stránky projektu – https://www.zlate-remeslo.cz